Aktuality                                   


Rozširujeme naše služby vo verejnom obstarávaní!!! 

Ponúkame realizáciu zákaziek pre eurofondy

Elektronickú komunikáciu cez systém IS EVO

Európske fondy:

Pre rozšírenie našich služieb sme spolupracujeme s viacerými spoločnosťami, ktoré sa zaoberajú projektami financovanými z prostriedkov EÚ.

Realizované verejné obstarávania a elektronické aukcie

Obec Malá Domaša - Verejné obstarávanie na: Projektová dokumentácia na Novostavbu MŠ, oddychovo rekreačná zóna V.N. Malá Domaša + dálších 6 VO

Obec Oľšov - Verejné obstarávanie na „Bytový dom – 8 nájomných bytov“, 

Obec Parchovany - verejné obstarávanie na: Výstavba multifunkčného ihriska, Vybavenie MŠ, „Zlepšenie prístupu k pitnej vode pre MRK", Stavebný dozor, Nákup komposterov + ďalších 7

Obec Vechec - verejné obstarávanie na: Nákup učebníc pre ZŠ, Územný plán pre obec, Stojany na pitnú vodu + ďalších 5

Obec Sedlice - verejné obstarávanie na: „Zateplenie obecného úradu a kultúrneho domu“

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA NOVÁ CESTA - verejné obstarávanie Dlhodobý prenájom troch 9 miestnych vozidiel

Obec Čičava - rekonštrukcia MŠ, nákup vybavenia MŠ, Kanalizácia obce, Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu, Projektová dokumentácia k realizácii stavby „Prístavba a nadstavba materskej škôlky“

Gymnázium Opatovská cesta -Stavebné práce „Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove školy“

OHL ŽS Bratislava – EA na operatívny lízing na osobné autá

Regionálne združenie obcí Hornád - verejné obstarávanie vrátane EA na nákup plynu pre 11 obcí

Mesto Ilava – verejné obstarávania:  „Rekonštrukcia mestských komunikácií“, „Modernizácia zberného dvoru v Ilave“,„Zníženie energetickej náročnosti Kultúrno-správnej budovy Ilava“                                                                               

Hotel Hubert – nákup elektrickej energie a plynu elektronickou aukciou

StVPS a.s. Banská Bystrica –  verejné obstarávanie Nákup stravných lístkov vrátane EA

PVPS a.s. Poprad a StVPS a.s. Banská Bystrica – združený nákup elektrickej energie

MČ Košice DH – verejné obstarávanie vrátane EA na Nákup stravných lístkov: 

MĆ Košice Západ – EA na elektrickú energiu

Obec Valaliky – EA na plošinu k zdravotnému stredisku

Obec Geča – verejné obstarávanie Prieskum trhu na rigoly

Obec Trstené pri Hornáde – verejné obstarávanie Rekonštrukcia strechy MŠ a ŠJ

Eximbanka Bratislava – EA na elektriku

Maja s.r.o Medzilaborce - elektronická aukcia k verejnému obstarávaniu Dodávka strojného zariadenia pre pekáreň

Mesto Dobšiná – verejné obstarávanie na stavebné zákazky Osvetlenie a Rekonštrukcia chodníkov

S7SPŠ Snina – elektronická aukcia k verejnému obstarávaniu Nákup didaktických prostriedkov

Tesla Liptovský Hrádok – elektronické aukcie na nákup plechov, paliet

Sladovňa Michalovce – elektronická aukcia na predaj sladového kvetu

Technické služby mesta Prešov, a.s - Dodávka kontajnerov, nádob a náhradných dielov na komunálny odpad  

Evonik Fermas – parkovisko pre osobné autá – elektronická aukcia 

Mesto Levoča – Dodávka elektrickej energie 

Perly Gotickej cesty n.o. – reštaurátorské práce v interiéri Dómu sv. Alžbety 

Obec Turňa n/Bodvou – Nákup traktora, čelného nakladača a traktorového trojstranného sklápača, kompletné zabezpečenie VO vrátane EA

Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. – Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2- konečná fáza verejného obstarávania 

Obec Prakovce – Komunitné centrum Prakovce 

Mestská časť Košice - Nad jazerom – OC Branisko - Rekonštrukcia strechy VO

Mesto Ilava – Rekonštrukcia detských ihrísk a vybudovanie detského ihriska – VO

Lesy mesta Levoča - verejné obstarávanie  nákup špeciálneho automobilu

TS Dolný Kubín - Dodávka nosičov výmenných nadstavieb - verejné obstarávanie

MČ Košice Pereš - Rekonštrukcia miestnych komunikácií – kompletné verejné obstarávanie vrátane elektronickej aukcie

Obec Trstené pri Hornáde - Tanečné pódium amfiteáter - aukcia na architektonické riešenie, projekt a realizáciu projektu od jedného dodávateľa s kriteriálnym hodnotením – hodnotenie architektonického riešenia komisiou a cena realizácie

Lesy mesta Levoča - elektronická aukcia na záver verejného obstarávania pre tri rôzne druhy nakládky, prepravy a dĺžok drevnej hmoty

Subsídium Rožňava – verejné obstarávanie Nákup mrazené potraviny a čerstvé vajcia v škrupine

Obec Seňa – verejné obstarávanie Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve

Obec Petrovany - verejné obstarávanie Vykonanie auditu

Slobyterm Stará Ľubovňa - verejné obstarávanie  lízing na kúpu rýpadla – zníženie celkovej ceny o 9,28%