ISO 9000

Systém manažérstva kvality podľa súboru noriem ISO 9000 - Potrebujete ho?
Kvalita nie je drahá, drahý je jej nedostatok...

Toto by mala byť jedna zo základných otázok každej organizácie.
Myslíme, že poznáme odpoveď a pomôžeme Vám nájsť riešenie.

  • Kvalita je zodpovednosťou všetkých na všetkých úrovniach riadenia. Zavedením SMK  bude organizácia lepšie vybavená na riadenie rizík súvisiacich s kvalitou. SMK by mal byť v organizácii navrhnutý tak, aby na jednej strane uspokojoval vnútorné potreby organizácie a potreby zákazníka na druhej strane.
  • 80% problémov spojených s kvalitou nespôsobuje robotník, ale úroveň riadenia
  • Kvalita je otázka poskytnutia dôvery

Zavádzanie manažérskych systémov by sa malo stať v súčasnosti dôležitým krokom, priam neoddeliteľnou súčasťou rozvoja každej organizácie. Tieto by mali v prvom rade poskytovať základ, na ktorom môžu ľudia fungovať tak, aby organizácia efektívne a účinne dosahovala želané výsledky. Sú zamerané na kvalitu, zdravie a bezpečnosť, životné prostredie alebo ochranu údajov.  Očakávania od zavedenia noriem ISO 9000

     spriehľadnenie firmy pre zákazníka, vlastníka, vedenie i zamestnanca
     získanie certifikátu kvality ISO 9001, ISO 14 000
     držanie kroku s dobou vzhľadom na členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii
     zvýšenie dôveryhodnosti organizácie
     zvýšenie hodnoty a imidžu organizácie
     zavedenie poriadku a systémového prístupu do činnosti organizácie
     zlepšenie vzťahov vo vnútri organizácie a skvalitnenie práce v oblasti ľudských zdrojov
     zvýšenie výkonnosti, zníženie nákladov a posilnenie tvorivosti
     ľahšie zapracovanie a zapojenie nových pracovníkov k plneniu cieľov organizácie
     jasná definícia procesov a postupov pre všetky realizované činnosti
     plnenie podmienok pri verejnom obstarávaní podľa §29 a §30 zákona č. 28/2006

Najvýznamnejším prínosom po zavedení noriem ISO 9000 pre organizáciu z hľadiska jej vonkajších vzťahov je samotné získanie certifikátu kvality, pretože to predstavuje pre organizáciu významný reklamný prvok v súvislosti s prezentáciou jej mena. Naopak z hľadiska interných vzťahov organizácie, je najväčším prínosom zavedenie poriadku a systémového prístupu do činnosti organizácie.