Súkromné firmy

 

Motto: Cena nie je jediné kritérium!

    Takmer každá súkromná spoločnosť realizuje nejaké nákupy. Či už sú to nákupy na administratívu spoločnosti, nákupy pre výrobu, nákupy energií, nákupy techniky a ďalšie (vid Použitie E - aukcie).

    Existuje mnoho metodík nákupov, od jednoduchých priamych nákupov až po zložité výberové konania.  Medzi nich sa zaraďuje aj elektronická aukcia (EA).
    Aj keď v súčasnosti  panuje v mnohých hlavách voči EA averzia, sme optimisti, presvedčení o tom, že EA v súkromnom biznise má svoje opodstatnenie. Prečo? Čo k tomu potrebujeme? Aký si dávame spoločný cieľ?
    1. Nedívame sa na výslednú cenu, čiže úsporu; tá bude výsledkom kvalitne pripravenej aukcie
    2. Dívame sa na kvalitne pripravené špecifikácie, projekty, výkazy výmery, zmluvy a ďalšie dokumenty, ktoré sú súčasťou EA
    3. Dívame sa na kvalitne pripravené pozvánky a aukčné siene
    4. Robíme cielený výber potenciálnych dodávateľov, t.j. každý takýto dodávateľ je dopredu odsúhlasený vyhlasovateľom
    5. Nie sme verejný portál, kde sa môže hocikto z hocijakej garáže prihlásiť do EA
    6. Nastavujeme voliteľné podmienky a kritériá tak, aby spĺňali minimálne štandardné požiadavky na kvalitu vyhlasovateľa
    7. Chceme, aby všetci účastníci aukcie boli spokojní: vyhlasovateľ, že za dobrú cenu má požadovanú kvalitu; dodávateľ, že sa zúčastnil korektnej aukcie, a my, že čosi zarobíme
    8. Keďže pri EA dochádza k efektu vyrovnaných cien u prvých troch uchádzačov ( rozdiel cca 1%), vyhlasovateľ má možnosť prihliadať na ostatné podmienky a nevybrať najnižšiu ponuku s najnižšou cenou
    9. Alebo nastavíme výber na základe váhy kritérií 
    10. Všetky potrebné informácie o spôsobe súťaženia sú štandardne popísané v podmienkach EA, aby bola zachovaná korektnosť EA
     11. Na základe našich skúseností radíme vyhlasovateľom, ako včas zasiahnuť proti „ hráčskej vášni“ a tým aj mimoriadne nízkym cenám na úkor kvality
    12. Nikdy netvrdíme, že EA je najlepší nástroj nákupu
    13. Pochválime nákupcov, keď majú zrovnateľné výsledky s EA
    14. A na záver: aukcia nie je strašiak, ale naozaj moderný nástroj, ak ho vieme používať, budeme mať dobrý výsledok

 

Partia, čo tomu rozumie