Naše služby


Vo verejnom obstarávaní:


Verejné obstarávanie v zmysle zákona č. 343/2015 - Realizácia zákaziek nadlimitných, podlimitných a zákaziek s limitom nižším ako limit podlimitnej zákazky.   

   vypracovať metodiku a navrhnúť kritéria na vyhodnotenie plnenia predmetu zákazky,
   vypracovanie návrhu oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania do Vestníka verejného obstarávania,
    v spolupráci s verejným obstarávateľom vypracovať PHZ
    vypracovať komplexné súťažné podklady pre verejné obstarávanie,
    vypracovať návrh Zmluvy....do SP a predložiť ju objednávateľovi na pripomienkovanie, resp. návrh Zmluvy .... predložený objednávateľom zosúladiť s vypracovanými súťažnými podkladmi,
    poskytovať uchádzačom vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní alebo vysvetlenie súťažných podkladov,

    plniť si povinnosti ako riadiaci orgán komisie na otváranie obálok a na hodnotenie ponúk a splnenia podmienok uchádzačmi alebo záujemcami o účasť vo verejnom obstarávaní – v súlade s menovacím dekrétom,
    vypracovávať príslušné oznámenia verejného obstarávania,
    realizovať verejné obstarávanie s využitím povinnej elektronickej komunikácie
    v prípade potreby vypracovávať stanoviská k revíznym postupom,
    zabezpečiť prípravu a realizáciu elektronickej aukcie s viac súťažnými kritériami a aktuálnymi váhami, ktorá sa použije ako záverečný spôsob predkladania cenových ponúk,
    vydať a osvedčiť protokoly z elektronickej aukcie,
    vypracovať všetky správy v zmysle zákona 343/2015 a zaslanie oznámení úradu vyžadovaných podľa zákona,
    odovzdanie kompletnej dokumentácie za realizovanú zákazku
    Spracovanie plánu verejného obstarávania
    Spracovanie smernice pre verejné obstarávanie
    Pokračujúce priebežné činnosti
    Elektronická aukcia
    Poradenstvo pre verejné obstarávanie
   Poradenstvo pre použitie EA vo VO
    Poskytnutie našich databáz pre prieskum trhu
 

 

Pri realizácii elektronických aukcií:
 

Príprava a realizácia nákupných/predajných E-aukcií na kľúč  
Realizácia E–aukcie v priamom prenose u vyhlasovateľa
Poskytnutie dodávateľov pre danú komoditu z našej databázy pre možnosť
  zaradenia do vašej E-aukcie.
Technická podpora, aplikačná podpora, poradenská podpora, metodická podpora
Poradenstvo na každú E–aukciu počas trvania zmluvy
Protokoly o priebehu a výsledku E-aukcie, ktoré sú súčasťou prístupu vyhlasovateľa
  do virtuálnej aukčnej siene, si môže vyhlasovateľ tlačiť, kopírovať, ukladať a archivovať
  vo formáte MS Excel, MS Word alebo HTML a ďalej s nimi naložiť podľa svojho uváženia a potrieb.
Na požiadanie CD s kompletnými protokolmi
Realizácia opakovaných E–aukcií s cieľom preveriť objektívne
  tržné podmienky na ďalšie časové obdobie
Dopytové konanie/marketingový prieskum – E-aukcia slúži
  na cenový prieskum
Školenia administrátorov v trvaní 8 – 10 hodín v mieste zadávateľa

 

Pri príprave na certifikáciu:


Príprava organizácií na certifikáciu podľa ISO 9001, ISO 14 000
Zabezpečenie servisu certifikovaného systému ISO 9001, ISO 14 000