Verejné obstarávanie

Odborný garant:

V zmysle zákona o verejnom obstarávaní dochádza k profesionalizácii verejného obstarávania. Táto profesionalizácia sa bude realizovať prostredníctvom odborného garanta v zmysle § 184b a bude povinná od 31.3.2024. Činnosť odborného garanta bude môcť vykonávať fyzická alebo právnická osoba (PO) oprávnená vykonávať procesné úkony súvisiace s verejným obstarávaním v zmysle § 184b ods. 2 ZVO a je evidovaná v zozname odborných garantov dostupným na webovom sídle úradu.

Aj keď je povinnosť využívať vo verejnom obstarávaní povinná od 31.3.2024, od  8.3.2023 máme zápis do zoznamu odborných garantov pod evidenčným číslom 2023/03-FO-ZOG-A0053P.

 

Zákon č. 343/2015 upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek/ na poskytnutie služieb. Posledná novelizácia bola schválená k 01.08.2022

Verejné obstarávanie sú pravidlá a postupy podľa ZVO, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.

 

Zákazka podľa ZVO je zmluva s peňažným plnením uzavretá medzi jedným alebo viacerými verejnými   obstarávateľmi   alebo   obstarávateľmi   na    jednej   strane a jedným alebo viacerými úspešnými   uchádzačmi   na   strane  druhej,   ktorej   predmetom  je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby.

 

Stavba na   účely  ZVO a tejto  smernice  je výsledok stavebných prác ako celku, ktorý  spĺňa ekonomickú  funkciu  alebo  technickú funkciu,  a uskutočnenie  stavby  zodpovedá  požiadavkám verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa.

 

Zákazka je odplatná zmluva uzavretá medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi na jednej strane a jedným alebo viacerými úspešnými uchádzačmi na strane druhej, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby. Zákazka je nadlimitná, podlimitná alebo s nízkou hodnotou v závislosti od jej predpokladanej hodnoty

 

Predpokladaná hodnota zákazky je cena bez dane z pridanej hodnoty, za ktorú sa obvykle predáva/poskytuje rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky v čase, keď sa začína postup zadávania zákazky. Určuje sa podľa § 6 ZVO

 

Nadlimitnou zákazkou je zákazka   zadávaná  verejným obstarávateľom   a   obstarávateľom, ktorej  predpokladaná hodnota je  rovná  alebo  vyššia  ako finančný limit  ustanovený   všeobecne záväzným právnym  predpisom, ktorý vydá Úrad pre verejné obstarávanie

 

Podlimitnou    zákazkou     zadávaná verejným obstarávateľom je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit pre nadlimitné zákazky a súčasne rovnaká alebo vyššia ako: podľa aktuálnej vyhlášky

 

Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verejným obstarávateľom je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit pre podlimitné zákazky v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.

 

Zákazka z výnimky podľa § 1, ods.2, bod 15 ZVO: Tento zákon sa nevzťahuje na zákazku, ktorej predpokladaná hodnota ja nižšia ako 10 000 eur v priebehu kalendárneho roka.