Prvá elektronická aukcia na výber generálneho dodávateľa stavby pre fyzickú osobu


    Začiatkom apríla sme realizovali prvú elektronickú aukciu na výber generálneho dodávateľa stavby pre fyzickú osobu – novostavba rekreačnej chaty. Predbežným oznámením sme oslovili 20 potenciálnych uchádzačov mailom, v ktorom boli popísané základné požiadavky na dodávateľa vrátane predpokladanej hodnoty zákazky.  Z uvedeného počtu potvrdilo záujem 10 spoločností a priamo do elektronickej aukcie sa prihlásilo 6 spoločností, ktoré splnili stanovené podmienky. Aukcia prebehla štandardným spôsobom s nasledovným výsledkom: cena podľa rozpočtu: 100%; najnižšia cena v zadávacom kole: 82 % z rozpočtu; výsledná cena po elektronickej aukcii: 71% z rozpočtu.  Rozdiel v cenách medzi prvými štyrmi uchádzačmi bol 5 %, čo predpokladá, že sa jedná o objektívny výsledok.

 Súčasťou elektronickej aukcie boli:

- slepý výkaz výmer

- projekt

- zmluva o dielo

- podmienky účasti

Ako voliteľné podmienky boli stanovené:

- splatnosť faktúr

- záručná lehota

- predpokladaná doba stavby

Súťažilo sa na celok podľa jednotlivých stavebných objektov – 8 položiek, pričom posledná položka bola „ ostatné výdaje“ t.j. položky kalkulované uchádzačmi, ale  nezahrnuté vo výkaz - výmer, t.j. každý uchádzač doplnil položky, ktoré podľa neho projektant vynechal vrátane ich ceny.

Môžeme konštatovať, že účastníci aukcie boli spokojní: vyhlasovateľ s výsledkom a uchádzači s profesionálnym a korektným spôsobom riadenia aukcie.